Hoolekogu

“Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe -ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.”
Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/414092012035

HOOLEKOGU 2019/2020 õ.-a.

Helina Kangro-van Schie – lapsevanem (Siilikesed)
Marina Boitsova – lapsevanem (Kiisud)
Keiu Barndõk – lapsevanem (Jänkud)
Geete Kaasik – lapsevanem (Karukesed)
Tiia Tiisler – lapsevanem (Oravad)
Evelyn Sirel – lapsevanem (Rebased)
Katrin Vaino  –  Haapsalu Lasteaed Tareke esindaja
Mari-Epp Täht  –  Haapsalu Linnavalitsuse esindaja