Hoolekogu

“Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe -ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.”
Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/414092012035

HOOLEKOGU 2023/2024 õ.-a.

Siret Russi – lapsevanem (Kiisud)
Tiia Tiisler –
lapsevanem (Oravad)
Helina Kangro-van Schie
– lapsevanem (Siilikesed)
Geete Kaasik
– lapsevanem (Jänkud)
Kadri Leit-Tromp – lapsevanem (Karukesed)
Kädly Künnap – lapsevanem (Rebased)
Katrin Vaino  –  Haapsalu Lasteaed Tareke esindaja
Mari-Epp Täht  –  Haapsalu Linnavalitsuse esindaja