Päevakava ja õppetöö

PÄEVAKAVA:
07.00-07.30 – valverühm
07.30-08.30 – laste vastuvõtt, vabamäng
08.30-09.00 – hommikusöök
09.00-11.00 – õppetegevused, vabamäng
11.00-12.00 – õuetegevused
12.00-13.00 – lõunasöök
13.00-15.00 – lõunauinak
15.00-15.30 – ärkamine, riietumine, vabamäng
15.30-16.00 – õhtuoode
16.00-17.30 – vabamäng, kojuminek
17.30-19.00 – valverühm

MEIE PÕHISUUNAD
-Mitmekultuurilisus
-Tervise edendamine
-Looduse ja rahvatraditsioonide tutvustamine läbi aastaaegade

ÕPPE- KASVATUSTÖÖ PÕHIMÕTTED
– Soodustame laste kehalist, vaimset, kõlbelist ja esteetilist arengut, kujundame eeldusi igapäevaelus hakkama saamiseks.
– Pakume lastele turvalist ja arendavat kasvukeskkonda nii toas kui õuealal.
– Abistame arenguliste erivajadustega lapsi.
– Õppekorralduse ja õppesisu valikul arvestame rahvuslikke, vanuselisi, soolisi ja individuaalseid iseärasusi.
– Osaleme kultuurivahetustega seotud üritustel. Loome tingimused erinevate rahvuste ühistegevuseks ja üksteise tundmaõppimiseks.
– Loome lasteaias isikut ja seadust austava õhkkonna, õpetame ja oleme eeskujuks, kuidas käituda vastavalt ühiskonnas käibivatele kokkulepetele ja reeglitele, mõista nende tähendust.
– Väärtustame koostööoskust ja meeskonnatööd nii laste kui täiskasvanute seas, sh koostööd lasteaia ja perede vahel.
– Hindame laste arengut ja anname lapsevanematele tagasisidet.

ÕPPE-KASVATUSTÖÖ VALDKONNAD:
MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
KUNST
MUUSIKA
LIIKUMINE

Kaks korda nädalas toimuvad kõikidel rühmadel saalis või õues LIIKUMISE ja MUUSIKA tunnid. Vanem rühm osaleb kord nädalas ujumistundides Haapsalu Veekeskuses.

Ülevaate õppekasvatustöö eesmärkidest annavad rühmades asuvad infotahvlid, kus on välja toodud õppetegevuste eesmärgid ja üritused rühmades ning lasteaia ühisüritused.

Õppetegevusi rühmades viiakse eelistatult läbi mitut valdkonda hõlmava komplekstegevusena.