Visioon, missioon, põhiväärtused ja eripära

TAREKESE LASTEAIA VISIOON:
Haapsalu Lasteaed Tareke on väljakujunenud traditsioonidega haridusasutus, mida iseloomustab lapsest lähtumine ja pidevalt arenev mitmekultuuriline kasvu- ja töökeskkond.

TAREKESE LASTEAIA MISSIOON:
Haapsalu Lasteaed Tareke on arenev ning uuendusmeelne lasteaed, kus väärtustatakse iga last. Lapse arengut toetatakse talle sobivaimal viisil, saavutatakse kooliks hea ettevalmistus. Lapsevanemad on kaasatud, rahulolevad ning koostööaltid. Personalile on tagatud arengut toetav ja hea töökeskkond.

TAREKESE LASTEAIA PÕHIVÄÄRTUSED:
-Turvaline, mänguline ja „Lapsest  lähtuv“ õppekasvatustöö
-Kvalifitseeritud ja püsiv personal
-Valmisolek meeskonnatööks
-Loovus ja avatus uuendustele
-Koostöö huvigruppidega

MEIE ERIPÄRA: PÕHISUUNAD ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖS
(lähemalt vt. dokumendid; õppekava)
-Mitmekultuurilisus
-Tervise edendamine
-Looduse ja rahvatraditsioonide tutvustamine läbi aastaaegade