Dokumendid

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE ALUSEKS ON:

Koolieelse lasteasutuse seadus – https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017037
Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava – https://www.riigiteataja.ee/akt/13351772

Haapsalu Lasteaed Tareke arengukava 2022-2024 (533kB, .doc)
Haapsalu Lasteaed Tareke põhimäärus (32kB, .doc)
Haapsalu Lasteaed Tareke õppekava (771kB, .odt)
Haapsalu Lasteaed Tareke kodukord (110kB, .doc)
Sündmuste kava 2023 – 2024 (15,8kB, .pdf)

MUUD DOKUMENDID:

Haapsalu linna koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord –
https://www.riigiteataja.ee/akt/401042022004
Haapsalu linna munitsipaallasteaedades osalustasu ja toidukulu maksmise kord – https://www.riigiteataja.ee/akt/431122013008?leiaKehtiv
Haapsalu linnavolikogu otsus munitsipaallasteaedades kehtestatud osalustasu määra kohta

ARNOLasteaeda vastuvõtmise taotlus (35,5kB, .doc)
JUHEND esimesse klassi astumise avalduse täitmine keskkonnas ARNO (17,4kB, .doc)
ИНСТРУКЦИЯ по заполнению поступающих в первый класс в сиситеме ARNO (20kB, .doc)
Ajutise lasteaiakoha kasutamise leping (17kB, .doc)
Toiduraha ja õppemaksu soodustuse blankett (30kB, .doc)
Toetust saab taotleda kaks korda aastas Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalosakonnalt perioodidel 01.09-31.01 (taotlus esitada hiljemalt 15.09) ja 01.02-31.08 (taotlus esitada hiljemalt 15.01). Soodustuse saamiseks tuleb esitada eelneva 6 kuu sissetulekuid ja eluasemekulusid tõendavad dokumendid.
Koolivalmiduskaart (26,7kB, .doc)
Viimasel lasteaiakevadel koostatakse lapsele koolivalmiduskaart. Haapsalu linnas on käibel ühtne koolivalmiduskaart. Koolivalmiduskaardi allkirjastavad õpetaja ning lapsevanem ja see on dokument, mille lapsevanem esitab koolile.
Isikuandmete kaitse- ja töötlemise kord (432kB, .pdf)